Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1.Definicje:

Sklep internetowy – serwis internetowy dający możliwość zakupu produktów za pośrednictwem internetu, dostępny pod adresem https://www.alfioslab.pl
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, która zaakceptuje Regulamin; 
Rzecz – towary sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz Klienta, za zapłatą ceny;
Sprzedający – OPUSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGON: 180424789; NIP: 8133584487; KRS:0000329179; Data powstania: 2009-05-07, SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY RAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO z siedzibą: 35-085 Rzeszów ul.Langiewicza 24 b
Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu Internetowego, określający rzeczy jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy.

Sklep internetowy prowadzony jest przez  OPUSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGON: 180424789; NIP: 8133584487; KRS:0000329179; Data powstania: 2009-05-07, SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY RAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO z siedzibą: 35-085 Rzeszów ul.Langiewicza 24 b
3. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży rzeczy pomiędzy Sprzedającym a Klientem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego www.alfioslab.pl
4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. 
5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do rzeczy nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 K.C.
6. Zdjęcia rzeczy zawarte na stronie www.alfioslab.pl służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich wzorów i mają charakter przykładowy. Mogą się one różnić w zależności od ustawień ekranu na którym są wyświetlane lub z zależności od dostawy przez producenta.
7. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie przez Klienta dokładnych danych adresowych wraz ze wskazaniem numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym Sprzedający będzie mógł skontaktować się z Klientem.

§2 Zasady korzystania ze sklepu 

1. Warunkiem skorzystania z usług Sklepu www.alfioslab.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. 
2. Klientem może być wyłącznie: pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu oraz do korzystania z treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
4. Informacja o dostępności rzeczy i przewidywanym czasie oczekiwania na konkretny wzór znajduje się na stronie internetowej www.alfioslab.pl i może ona ulec wydłużeniu w przypadku wyprzedania towaru z magazynu.
5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, Microsoft Edge, włączoną obsługę plików Cookies, aktywny adres e-mail, dostęp do Internetu.

$3 Zamówienia

Zamówienia na rzeczy dostępne w Sklepie Internetowym składane są poprzez Formularz Zamówień, dostępny na stronie internetowej Sklepu.
2. Informacje podane przez Klienta w Formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych lub niewypełnienia wszystkich wymaganych pól w Formularzu Zamówienia, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
3. Składanie zamówień za pośrednictwem Formularza Zamówień na stronie internetowej Sprzedającego jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. 
4. Składanie zamówień drogę telefoniczną na numery telefonów 607 351 674 oraz 607 35 16 55 wskazane na stronie internetowej www.alfioslab.pl jest możliwe w następujących dniach: – od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 16:00.
5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, oraz w dni wolne od pracy będą realizowane nie wcześniej niż w kolejnym dniu roboczym. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku chwilowego braku towaru na magazynie o czym sprzedający jest zobowiązany poinformować.
6. Złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu Internetowego, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki rzeczy oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje, a następnie dodanie rzeczy do koszyka, wybór opcji dostawy i jej kosztów i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. 
7. Zatwierdzenie zamówienia przez Klienta przyciskiem „Kupuje i płacę” stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. 
8. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres poczty e-mail lub drogą telefoniczną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji” wraz ze: szczegółowym opisem zamówionych rzeczy, terminem realizacji dostawy poszczególnych towarów oraz wartością zamówionych rzeczy i kosztem przesyłki (potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną), łącznej cenie do zapłaty. W przypadku, gdy terminy realizacji dostaw poszczególnych rzeczy są różne, po otrzymaniu informacji „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji”, Klient ma prawo dokonać modyfikacji swojego zamówienia i zobowiązany jest poinformować Sprzedającego, czy wysyłka towarów ma nastąpić dopiero po realizacji wszystkich zamówionych przez niego rzeczy, czy też jednostkowo, w terminach określonych przez Sprzedającego w „Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji”. Po otrzymaniu ww. informacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta rzeczy. W tym momencie kwota łącznej ceny do zapłaty podana przez Sprzedającego wiąże obie strony umowy.
9. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji”. Rezygnacja z zamówienia powinna nastąpić przez wysłanie do Sprzedającego oświadczenia woli w tym zakresie drogą elektroniczną na adres info@alfioslab.pl lub przez telefoniczną informację na numery telefonów wskazane na stronie internetowej www.alfioslab.pl
10. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej. Datą otrzymania przez Klienta faktur oraz faktur korygujących jest data wysłania wiadomości na adres mailowy wskazany w złożonym zamówieniu, o ile Wystawca nie otrzyma informacji, iż wystąpił problem z dostarczeniem wiadomości.

§4 Płatności i ceny

1.Ceny rzeczy zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich, i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają w sobie kosztów dostawy. Koszty dostawy rzeczy zgodne są z cennikiem przewoźnika wybranego przez Klienta przy wypełnianiu formularza zamówień w przypadku zamówień elektronicznych i ujawniana jest po kliknięciu przez Klienta w formularzu zamówień na opcję dostawa i jej koszty. W przypadku zamówienia telefonicznego, o kosztach dostawy Klient jest informowany po złożeniu zamówienia. 
2. Klient ma prawo wybrać następujący sposób płatności za zamówione rzeczy:
– gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru – pobranie
– gotówką lub kartą płatniczą w momencie odbioru osobistego towaru w ul. Langiewicza 24 b, 35-085 Rzeszów, woj. Podkarpackie,
-e-przelewem – za pośrednictwem PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
– zakup na raty za pośrednictwem PayU
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty, brak płatności na rachunku Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia „potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji”, spowoduje anulowanie zamówienia. Odbiór osobisty zamówionego towaru możliwy jest w terminie 7 dni od daty realizacji zamówienia określonej w “potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji”. W przypadku nieodebrania zamówionych towarów w ww. terminie, zamówienie zostaje anulowane. 
4. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: 04 1050 1562 1000 0090 8076 1209 Bank ING. W tytule przelewu należy dodać nr zamówienia zawarty w wiadomości e-mail lub przekazany przez konsultanta w rozmowie telefonicznej.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe nie ma wpływu na ceny rzeczy przy zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie jakichkolwiek zmian, o których mowa powyżej.

§5 Realizacja

1.Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych liczonych od daty:
a) wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego w przypadku wybrania opcji przedpłaty, 
b) w przypadku wyboru płatności kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem PayU – przekazania Sprzedającemu przez PayU. informacji o dokonaniu zapłaty przez Kupującego poprzez stosowny komunikat serwisu
c) w przypadku wyboru opcji zakupu na raty – przekazania na rzecz Sprzedającego środków na zakup rzeczy przez bank udzielający pożyczki Kupującemu,
d) dostępności Towaru określonej w „Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji” 
nie dłużej jednak niż 30 dni od daty zawarcia umowy.
2. Koszt dostarczenia rzeczy ponosi Klient. Koszt ten jest doliczany do ceny zamówionych rzeczy zgodnie z zasadami określonymi w § 3 i 4.
3. Rzeczy są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem:
– firmy przewozowej DPDgroup oraz InPost S.A.
4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. 
5. Sprzedający oświadcza, iż zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi rzeczy wolnych od wad.

§6 Uprawnienia Klienta

1.Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość ze Sprzedającym bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie Sprzedającemu, w terminie 14 dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi.
3. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Zwracane przez Klienta rzeczy powinny zostać opakowane w odpowiedni sposób, odpowiadający rodzajowi rzeczy, zabezpieczający przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Rzeczy powinny być zwrócone wraz z akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy sprzedaży na adres Sprzedającego określony w § 1 pkt.1 niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). 
6. Sprzedający zwraca płatności Klienta niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem ust.3 niniejszego paragrafu.
7. Zwrot przez Sprzedającego płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. 
8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym.

§7 Reklamacje 

1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności dostarczonych rzeczy z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji. 
2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres wskazany w §1 pkt. 1 niniejszego regulaminu lub drogą elektroniczną na adres: info@alfioslab.pl
3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny, dowód zakupu lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku ich braku, Sprzedający dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup.
4. Sprzedający rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
5. W przypadku sporu wynikającego z zawartej pomiędzy Klientem, a Sprzedającym umowy, Klient ma prawo zgłoszenia swoich zastrzeżeń właściwemu Rzecznikowi Praw Konsumentów celem polubownego rozstrzygnięcia sporu.

§8 Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. 
3. Administratorem danych osobowych jest  OPUSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGON: 180424789; NIP: 8133584487; KRS:0000329179; Data powstania: 2009-05-07, SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY RAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO z siedzibą: 35-085 Rzeszów ul.Langiewicza 24 b .
4. Dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz szczegóły dotyczące wykonywanej usługi) zostały podane w celu prawidłowego wykonania usługi,
5. Dane będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu Administratora (w celu prawidłowego wykonania usługi). 
6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom – podmiotom, z których korzysta Administrator przy ich przetwarzaniu, t.j. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, itp.
7. Dane osobowe nie będą przekazane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania zawartej pomiędzy stronami umowy, a także po jej zakończeniu w celu: dochodzenia i obrony roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności w zakresie podatków i rachunkowości), zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, 
9. Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. 
11. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021r.

Załącznik do Regulaminu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Ja……………………………………….. niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………
z dnia ……………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko konsumenta …….……………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….
Adres konsumenta ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta:

………………………………………………..

Data …………………………………………

Zamów produkt dopasowany do Twoich potrzeb

Kontakt telefoniczny

+48 607 351 655

Formularz kontaktowy